0383756952

ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỀ MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2018

Nhận xét chung: ” Không phải dạng vừa đâu” Cấu trúc và khung kiến thức Dạng bài 1: trọng âm( 1 câu trọng âm với từ 2 âm tiết + 1 câu với từ 3 âm tiết) Dạng bài 2: Phát âm( 1 câu phát âm đuôi -s/-ed – cái này có quy tắc. chỉ […]

Thi Online

Moon.vn – Thi Online! Thi online – Câu bị động – Đề 2 Kết quả: 8/30 fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Level: 0 SP: 25 Choose the best answer Câu 1. Somebody has taken some of my books away. A Some of my books have been taken away B Some of my books has been taken away C Some […]

Bài Tập Từ Vựng-Ngữ Pháp

Câu 1 [247658]: The plane from Dallas……….20 minutes late so they missed their connecting flight from Frankfurt to London. A. took off B. took on C. took over D. took away Câu 2 [247659]: Our plane has just………safely. Would passenger go to gate 4? A. landed down B. touched down C. fallen down D. knocked […]

Phương Pháp Làm Bài Viết Lỗi Sai

Ví dụ 1: Đề thi thử đại học lần 2 của Sở GD và ĐT Hà Nội 2017 She intended to quit her job to stay at home and look into her sick mother. A. to quit B. to C. at D. into  Đọc cả câu một cách cẩn thận: Cô ấy đã dự […]

Phương Pháp Làm Bài Đồng Nghĩa,Trái Nghĩa

************ LÝ THUYẾT **************** Bài tập tìm từ hay cụm từ đồng nghĩa/trái nghĩa là dạng bài tập sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT 2017, từ đồng nghĩa chiếm 2 câu và từ trái nghĩa chiếm 2 câu trong đề thi. * Lưu ý: Đây là dạng bài mang tính chất phân […]

Bài Tập Viết Lại Câu Trắc Nghiệm Số 3

Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one. Question 1. David felt sick from eating too many green apples. A. David felt sick because he has eaten a lot of green apples. B. David felt sick because he has eaten so many green apples. […]

https://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/?_r=4189578